תנאי שימוש – חברת אינווייז inwise

אנא קרא בקפידה את תנאי השירות. השימוש בשירותי אינווייז, באתר או במערכת של חברת אינווייז מותנה בהסכמה מלאה לתנאים אלה. אם אינך מקבל את תנאי השימוש, אל תשתמש באתר אינטרנט זה או במערכת

חברת אינווייז בע"מ מספקת לעסקים וארגונים מגוון כלים ומשאבים כדי ליצור, להפעיל ולנהל קמפיינים שיווקיים באינטרנט או שירותים אחרים, לרבות סקרים, הודעות טקסט ודפי נחיתה ("מערכת דיוור אלקטרוני"). מערכת השיווק בענן וכל השירותים ומוצרים הנלווים לה ייקראו להלן בתנאי שימוש אלו "המערכת". המערכת הנ"ל לא תשמש עבור שליחת דואר אלקטרוני לא רצוי וללא הסכמת המקבל (המכונה לעתים "ספאם" או "דואר זבל"). ראה לענין זה את מדיניות האנטי ספאם לעיל, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

להלן תנאי השימוש עבור גישה לאתר אינטרנט זה ולשימוש במערכת. על ידי לחיצה על כפתור 'אני מסכים' בדף ההרשמה, על ידי כניסה לחשבון שלך במערכת או על ידי גישה לשירותים של חברת אינווייז באמצעות כל ממשק אתה מקבל עלייך את תנאי השימוש שלהלן.

I. מונחים

 • החברה – חברת אינווייז בע"מ (ח.פ. 512961186)
 • לקוח – כל משתמש אשר נרשם ונהנה מאחד משירותי החברה.
 • משתמש קצה –כל גולש שמבקר באחד מהשירותים שמופקים או מיוצרים ע"י המערכת.
 • מערכת – הכלי דרכו המשתמשים והלקוחות מקבלים שירותים שונים כמו: שליחת דיוורים, יצירת דפי נחיתה, שליחת SMS, תזמון סטטוסים לפייסבוק ועוד.
 • שותף (Affiliate) –שותף הממליץ על שירותי אינווייז ללקוחות אחרים, תמורת עמלה בגין רכישות לקוחות אחרים, לפי הסכם בינו לבין החברה.
 • שותף (Reseller) – שותף המנהל עבור לקוחותיו את החשבונות שלהם במערכת אינווייז. השותף אחראי על כל נושאי התמחור, חיוב וגבייה מול לקוחותיו.
 • נותן שירות – בעל מקצוע אשר מוצע כחלק משירות משלים למשתמשי הספק.
 • מסר – הודעת דואר אלקטרוני, מיסרון, או כל סוג הודעה אחרת הנשלחת דרך המערכת למשתמש קצה.
 • ספקים צד שלישי –חברות המספקות לספק ולמשתמשים שלו את הטכנולוגיה, התשתית, דרכי סליקה, אבטחה, אחסון, דומיינים, שרתים.

II. כללי

בהצטרפות ללקוחות אינווייז בע"מ (להלן: "החברה"), ועם קבלת שירותיה, הלקוח מסכים עם התנאים המפורטים בהסכם זה. הסכם קבלת השירותים נועד על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה החברה ללקוחותיה, ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי לקוחות החברה, כלפי אנשי הקשר של לקוחות החברה ובכלל, תוך כדי מתן תשומת לב לדרישות סביבת המערכות של החברה.

המערכת מסופקת בכפוף לתנאי השימוש כפי שיתוקנו על ידי החברה מעת לעת, וכל הנחיות, כללים או מדיניות הפעלה שהחברה רשאית לקבוע, לשנות ולפרסם מעת לעת (להלן: "ההסכם"), כולל מדיניות פרטיות הלקוח של החברה (להלן: "מדיניות"). אלא אם צוין אחרת, כל התייחסות להסכם תכלול אף את המדיניות. על ידי פרסום גרסאות מעודכנות של ההסכם באתר החברה inwise.co.il או במתן כל הודעה אחרת, החברה רשאית לשנות את תנאי ההסכם וכן רשאית להפסיק או לשנות את כל או חלק מהמרכיבים האחרים של המערכת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. למעט אם נאמר אחרת בהסכם, השינויים האמורים ייכנסו לתוקף עם פרסום ההסכם המתוקן במערכת או באתר האינטרנט של החברה. המערכת תהא זמינה רק לאדם אשר כשיר ליצור חוזים מחייבים מבחינה משפטית על פי כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המערכת אינה זמינה לאנשים מתחת לגיל 18. אם אינך עומד בתנאים אלו, אינך רשאי להשתמש במערכת. אם אתה משתמש במערכת כעובד בחברה, עלייך להיות מורשה לחייב את המעסיק שלך על ידי השימוש שלך במערכת. עליך למלא את טופס ההרשמה שבעמוד ההרשמה של אתר החברה על מנת להשתמש במערכת. בטופס ההרשמה עלייך לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא על עצמך. יתכן ותידרש מפעם לפעם לספק לאנשי השירות של החברה גישה מרחוק למחשבים ומערכות אחרות לצורך פתרון בעיות המתעוררות במהלך השימוש שלך במערכת; הנך מוותר בזאת על כל טענה לנזקים בשל בעיות שעלולות להתעורר כתוצאה מגישה כאמור, לרבות אך לא רק כל הפרעה או נזק שייגרם על ידי החברה או עובדיה.

במידה והשימוש או הגישה שלך למערכת הינו באמצעות שירות צד שלישי, הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תישא באחריות או בחבות לכל פעולה של צד שלישי כאמור או בכל היבט או תוצאה של שירות צד שלישי שכזה. הנך משתמש בשירות צד שלישי כאמור על אחריותך בלבד. הנך מסכים ומאשר כי החברה רשאית להפסיק את יכולת ההתחברות של שירות צד שלישי כאמור למערכת בכל עת, עם או בלי הודעה מראש, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבלי שהחברה תישא באחריות לנזקים מפעולה כאמור כלפייך או כלפי כל צד שלישי.

החברה והלקוח מסכימים כי הסכם זה מבטא באופן מלא ובלעדי את ההבנה ההדדית של הצדדים והוא מחליף ומבטל כל הסכמים קודמים בכתב ובעל פה, תקשורות, והבנות אחרות הנוגעות לנושא של הסכם זה. החברה תהא רשאית לשנות הסכם זה מעת לעת כפי שיפורסם באתר האינטרנט או במערכת. עיכוב או מחדל של אחד מהצדדים לממש כל זכות או סעד על פי הסכם זה או הקיים על פי הדין או דיני היושר לא ייחשב כויתור על זכות או סעד כאמור.

הסכם זה ניתן להסבה על ידי החברה לכל גורם אשר ייכנס לנעליה, ייקח עליו את התחייבויותיה ואשר ירכוש את הבעלות או הזכות להשתמש במערכת ולתת רישיונות בה.

(*) תנאי השימוש וההנחיות באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות הקריאה בלבד, אולם הם מיועדים כמובן לנשים ולגברים כאחד.

III. בעלות בזכויות יוצרים

אתר האינטרנט של החברה וכל המידע בו, מהווה קניינה הרוחני והבלעדי של חברת אינווייז בע"מ והוא מוגן מהעתקה והפצה בלתי מורשים מראש על ידי החברה, על ידי הדין המקומי, דיני זכויות יוצרים, דיני סימני מסחר, אמנות בינ"ל ודיני קניין רוחני מקומיים ובינ"ל. השמות המסחריים של החברה מוגנים באמצעות סימני מסחר, כחוק. שם החברה ושמות מוצריה מהווים שמות וסימנים מסחריים מוגנים של החברה.

אין להציג, למסור, להעתיק או להפיץ בפומבי או להעביר לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל ללא הסכמת החברה בכתב ומראש. סימני המסחר באתר החברה ובמערכת הינם קניינה הבלעדי של החברה בלבד ואין להשתמש בהם ללא הסכמתה בכתב ומראש. אין לבצע שימוש בתבניות או בקודים המוצגים ללקוח במערכת, למכור או להפיצם בדרך כלשהי, להשתמש בהם שלא במערכת (כגון כרטיסי ביקור, אתר) ללא הסכמה מראש ובכתב. הלקוח מודע ומסכים לכך מפורשות כי לקוחות נוספים יכולים ומשתמשים בתבניות ובקודים במערכת, לצרכיהם.

ידוע ללקוח כי תשלום עבור שימוש במערכת אינו מקנה לו בעלות על המערכת או חלק ממנה, או בזכויות יוצרים כלשהן לגביה ולא בכל קניין רוחני לגביה, לרבות הקודים שלה, התמונות שבה, התכנים המגיעים באופן מובנה בה, או כל חלק אחר אשר לא נוסף על ידי הלקוח עצמו.

הלקוח מתחייב כי לא יבצע, במישרין או בעקיפין, פעולות הנדסה לאחור, הידור, פירוק, או כל ניסיון אחר לגלות את קוד המקור, קוד אובייקט, או המבנה או האלגוריתמים של, או הנמצאים במערכת או בחלקיה, או כל תיעוד, תוכנה, או נתונים הקשורים למערכת. כמו כן מתחייב הלקוח כי לא יסיר כל הודעות או תוויות קניין מהמערכת או חלקיה, לא ישנה, יתרגם או יצור עבודות נגזרות המבוססות על המערכת או חלקיה, ולא יעתיק, יפיץ, ימחה, או יעביר בכל דרך אחרת זכויות במערכת או בחלקיה.

הלקוח אינו רשאי להציג, להעתיק, לשכפל או להפיץ את המערכת או כל רכיב ממנה, כל תיעוד המסופק בקשר עם המערכת או חלקיה, או כל תוכן, לרבות אך לא מוגבל לניוזלטרים, שהופצו על ידי החברה בקשר עם המערכת.

IV. אחריות הלקוח לתכנים

הלקוח הוא אשר יספק את מלוא התכנים אשר ייכללו במסרי הדואר האלקטרוני, המסרונים, העלונים ו/או בדפי הנחיתה המדוורים על ידי החברה בעבורו. אין החברה אחראית לאמיתות התכנים, תקינותם, ולא להתאמתם לכל חוק. הלקוח הוא אשר יעלה את תכניו למערכת, ובעשותו כן מאשר הוא את משלוח התכנים שהועלו על ידו למערכת, אל המשתמשים/אנשי הקשר השונים אשר ברשימותיו. בנוסף, בעצם העלאת התכנים למערכת, מאשר בזאת הלקוח כי הוא בעל זכויות היוצרים והשימוש בתכנים אלה, וכי אין המדובר בתכנים המנוגדים לדין או אסורים לפי כל דין.

הלקוח מאשר בזאת כי בכל משלוח של דיוור, בין באמצעות דואר אלקטרוני, עלון, דף נחיתה, מסרון או אחר, יצוין המשפט הבא: "נשלח באמצעות אינווייז – שיווק בענן", או כל משפט במטרה זהה, בנוסח אחר במקומו כפי שישתנה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. משפט זה יהא מודגש וישמש כקישור המפנה לאתר החברה ו/או לדף או דפים באתר החברה www.inwise.co.il, או לדפי נחיתה אחרים בבעלות החברה.

הלקוח מצהיר בזאת כי ידוע לו שלא כל הודעות הדוא"ל הנשלחות באמצעות השימוש במערכת יתקבלו על ידי אנשי הקשר.

V. תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) – "חוק האנטי ספאם"

חוק האנטי-ספאם קובע כי החל מיום 1 בדצמבר 2008, שיגור "דבר פרסומת" בפקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית, דואר אלקטרוני או הודעות SMS, מחייבים קבלת הסכמה מפורשת מראש של איש הקשר. מטרת חוק האנטי-ספאם הינה למנוע משלוח הודעות דואר "זבל" (SPAM) – דואר שלא נתבקש מראש. עוד טרם תיקון החוק, אינווייז לא עסקה מעולם במשלוח הודעות SPAM, אלא בחרה לספק ללקוחותיה מענה שיווקי הולם לצרכיהם בעידן המידע והאינטרנט. באותו אופן מתכוונת אינווייז להמשיך ולספק את שירותיה ללקוחותיה, תוך שהיא שומרת על דרישות חוק האנטי-ספאם והוראותיו בדייקנות. חברת אינווייז רואה את הלקוח במרכז וכחלק ממחויבותה ואחריותה כלפי לקוחותיה, אינווייז מתאימה את עצמה ואת פעילותה לגבולות אותם הציב חוק האנטי-ספאם. כך, לקוחות אינווייז העושים שימוש בשירותיה והשומרים כמותה על החוק מחוייבים לנהוג לפי דרישות חוק האנטי-ספאם והוראותיו ולהצהיר כדלקמן:

 1. דיוור לא מורשה (SPAM) באמצעות אימייל

החברה מאפשרת למשתמשי הקצה לדווח על הודעת אימייל שנשלחת כהודעת ספאם, ובמקביל נמצאת בהסכמים עם ספקי תקשורת שונים אשר מדווחים על דיוורי ספאם שמגיעים משרתיה. במידה ויתקבלו דיווחי ספאם רבים מצד משתמשי קצה/ספקי תקשורת, רשאית החברה להשהות או לסגור חשבון של לקוח ללא התראה מראש על מנת להקטין נזקים ולהימנע מהמשך יצירת מוניטין רע לשרתי החברה, והלקוח מתחייב בזאת לשפות את החברה עבור הנזקים שנגרמו לה במישרין או בעקיפין עקב כך.

הלקוח מתחייב בזאת לרשום בפרטי ההרשמה ובפרטי הניהול בחשבונו כתובת פיזית תקינה ואמיתית אשר תוצג בתחתית כל דיוור מטעמו ע"פ הנדרש בחוק. כמו כן, המערכת תספק כל מידע נוסף הקיים בה אם הדבר יידרש בהתאם לחקיקה עתידית. אם מידע זה לא יהיה קיים, יהיה על הלקוח להשלימו לפני המשך השימוש במערכת.

המערכת מספקת קישור קבוע לצורך הסרת איש הקשר מרשימת התפוצה במידה ואינו מעוניין בכך.

באחריות הלקוח לדאוג שהדיוורים היוצאים מחשבונו עומדים בדרישות החוק והחברה לא תהא אחראית על שימוש לא נכון או לא תקני במערכת העומד בסתירה לאמור בתיקון 40 לחוק התקשורת (חוק ה"ספאם").

הלקוח מתחייב שלא לבצע הפצת דואר זבל (SPAM) המהווה הפצת דואר אלקטרוני לא מורשה. הלקוח מתחייב שלא להשתמש בכתובות דואר אלקטרוני שנאספו באמצעות תוכנה לאיסוף כתובות דואר שונות, ולהזדהות בצורה ברורה בתור מדוור המכתבים. הלקוח מתחייב להשתמש באפשרות unsubscribe (הסרה מרשימה) בכל מכתב אלקטרוני שיוצא מהמערכת, ולהסיר מיידית מרשימת התפוצה כל איש קשר שביקש לעשות כן בדרכים אחרות, שלא באמצעות תג ה- Unsubscribe הפנימי של מערכת הדיוור. על הלקוח לוודא שבכל רשימת תפוצה אליה מתבצע דיוור, לא נכללות כתובות דואר אלקטרוני של אנשי קשר שביקשו להסיר את כתובתם מרשימת התפוצה. אין לשלוח תכנים הקשורים או המתקשרים לספאם כגון: מכירת תרופות און ליין, פרסום הצעות עבודה מהבית וכדומה.

הלקוח מודע לנזקים שעשויים להיגרם אם תתקבלנה תלונות ישירות או באמצעות גורם שלישי (כגון ספקי אינטרנט ISP) לגבי הפצת דואר אלקטרוני לא מורשה. הלקוח מודע ומסכים לכך שביצוע אחת מפעולות אלו יגרום להפסקה חד צדדית של פעילותו העסקית מול החברה, וכן כי לא יזוכה בהחזר כלשהו עבור תשלומים ששולמו בגין פעילות שלא בוצעה מפאת הפרת אחד מסעיפי הסכם זה. החברה רשאית להוסיף במכתבים היוצאים מסרים המסבירים את זהות הלקוח, המאגר, זכויות איש הקשר וכן פרטים טכניים.

הלקוח, בהיותו "השולח" ו"המפרסם" היחיד או המיועד (כהגדרת מונח זה בחוק CAN-SPAM Act of 2003 וכל הכללים שאומצו על פי חוק כזה או כל חוקי מדינה מקומיים או בינלאומיים) של כל הודעת דוא"ל שנשלחה על ידו באמצעות שימוש במערכת, מתחייב לציין בבירור בכל הודעת דוא"ל שתשלח על ידו תוך שימוש במערכת כי הוא הינו ה"שולח" ו"המפרסם". בשורת ה"מאת" של כל הודעת דו"ל שתשלח על ידי הלקוח באמצעות המערכת תצוין במדויק ובאופן לא מטעה זהות ארגונו, המוצר או השירות שלו. שורת ה"נושא" של כל הודעת דוא"ל שתשלח על ידי הלקוח באמצעות המערכת לא תכלול כל תוכן מטעה לגבי הנושא הכללי של הודעת הדוא"ל. כל הודעת דוא"ל שתשלח על ידי הלקוח באמצעות המערכת תכלול את מענו התקף.

הלקוח מתחייב בזאת לאמץ ולמלא אחר מדיניות הפרטיות של החברה, לכל הפחות, אשר יתכן ותשונה על ידי החברה מעת לעת.

הלקוח נושא באחריות הבלעדית לדיוור לא מורשה (SPAM) ויישא בכל נזק כספי שייגרם לחברה בשל כך, הכולל את הוצאותיה המנהלתיות של החברה, המשפטיות ואחרות, אך לא רק.

 1. דיוור לא מורשה (SPAM) באמצעות מסרונים (SMS)

משלוח מסרונים באמצעות המערכת יבוצע על ידי החברה אך ורק לאנשי קשר שמספרי הטלפון שלהם נמסרו על ידיהם.

הלקוח מתחייב שלא לבצע הפצת "דואר זבל" באמצעות משלוח מסרונים (SMS) בלתי מורשה מראש על ידי אנשי הקשר. למערכת אינווייז אין אפשרות הסרה מרשימות מסרונים ולכן הלקוח מתחייב להסיר עצמאית מהרשימה, כל איש קשר שלא ביקש להיות בה שורבב אליה בטעות או בכוונה, או ביקש להיות מוסר ממנה, באופן מיידי, ולוודא שבכל רשימת תפוצת SMS אליה מתבצע דיוור, לא נכללים מספרי טלפון של אנשי קשר שביקשו להסיר את מספריהם מרשימת התפוצה. אין לשלוח תכנים הקשורים או המתקשרים לספאם כגון: מכירת תרופות און ליין, פרסום הצעות עבודה מהבית וכדומה.

הלקוח מודע לנזקים שעשויים להיגרם אם תתקבלנה תלונות ישירות או באמצעות גורם שלישי (כגון ספקי טלפוניה) לגבי הפצת מסרונים בלתי מורשית. הלקוח מודע ומסכים לכך שביצוע אחת מפעולות אלו יגרום להפסקה חד צדדית של פעילותו העסקית מול החברה וכן כי לא יזוכה בהחזר כלשהו עבור תשלומים ששולמו בגין פעילות שלא בוצעה מפאת הפרת אחד מסעיפי הסכם זה. החברה רשאית להוסיף בסמסים היוצאים מסרים המסבירים את זהות הלקוח, המאגר, זכויות איש הקשר וכן פרטים טכניים.

הלקוח נושא באחריות הבלעדית לדיוור לא מורשה (SPAM) ויישא בכל נזק כספי שייגרם לחברה בשל כך, הכולל את הוצאותיה המנהלתיות של החברה, המשפטיות ואחרות, אך לא רק.

VI. תכנים לדיוור באמצעות המערכת ושימוש לרעה בשירותים

שרתי, תוכנות ומערכות החברה ישמשו אך ורק למטרות חוקיות. אין להשתמש במערכת להפצת תכנים אסורים ובפרט (אך לא בלבד) חומרים המיועדים או מוגדרים "למבוגרים בלבד", פורנוגרפיה, שרותי מין, הימורים, סמים וכל חומרים שהם בנוגע לפעילות בלתי חוקית. כל ניסיון לשימוש לרעה במשאבי החברה, אסור בהחלט. הלקוח מתחייב שלא להפר זכויות יוצרים וקניין רוחני, שלא לשלוח תכנים אשר מכילים וירוסים, ולא כל תוכן אשר עשוי לגרום נזק לשרתי החברה או למשתמשים. הלקוח מתחייב שלא להפיץ הודעות פוגעניות או מעליבות.

בכל מקרה של ניסיון לשימוש לרעה, או שימוש לרעה בזכויות הניתנות ללקוח בעת הפעלת חשבונו בחברה, תהא החברה רשאית להשעות את חשבון הלקוח במלואו או בחלקו או לסוגרו לצמיתות ללא כל התראה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

החברה לא תישא באחריות בנוגע למסרים המופצים דרך המערכת, על תוכנם, תוצאות פרסומם, אמינותם, עוגמת נפש או לכל נזק שיגרמו הם ללקוחות, משתמשים או לכל צד שלישי.

הלקוח מתחייב בזאת לעשות שימוש במערכת רק בהתאם להוראות הסכם זה ולהוראות כל דין, מקומי או בינלאומי (כולל אך לא רק מדיניות, תקנות וחוקים הנוגעים למשלוח דוא"ל, ספאם, פרטיות, זימה, לשון הרע, הפרת זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקי רישום מגן של כתובות דוא"ל של ילדים). למרות שהחברה אינה מחויבת כאמור לפקח או לנטר תוכן המסופק על ידי הלקוח או על השימוש של הלקוח במערכת, תהא החברה רשאית לעשות זאת וכן לחסום כל הודעות דוא"ל, להסיר כל תוכן כאמור או לאסור על כל שימוש במערכת שלדעת החברה עלול להיות (או נטען להיות) מפר את האמור לעיל.

VII. שימוש הלקוח בשירותי דיוור

 1. רישום

עם הודעת הלקוח על סיום תקופת השירות, ו/או במידה והלקוח לא אישר את חשבונו לאחר 30 ימים, ו/או במידה ולא נעשה גישה/שימוש בחשבון לתקופה העולה על 12 חודשים, רשאית החברה למחוק כל פרט, מידע או נתון שהלקוח הזין למערכת בתקופת השירות. עם זאת, אין החברה מתחייבת למחוק מידע זה בתום התקופה, אך היא מתחייבת שלא לעשות בו כל שימוש מעבר למוגדר בתנאי שירות אלה.

 1. שימוש בשירותי החברה

השימוש בשירותי הדיוור כפוף להסכם שנחתם בין הצדדים, ולמחירון הרשמי של החברה באם לא נחתם הסכם. במידה ולא ייחתם הסכם, במקרה של שימוש נוסף, אם ועד כמה שיתאפשר כזה על ידי המערכת, יחוייב בהן הלקוח עפ"י המחירון הרשמי ללא צורך בהודעה מוקדמת.

הזמנת שירותים על-ידי המשתמש מחברת אינווייז בע"מ תיעשה כנגד תשלום מראש בהמחאה, הוראת קבע בנקאית, העברה בנקאית או בכרטיס אשראי תקף, בהתאם לסוג החבילה או השירות המשלים שהוזמנו על-ידי המשתמש. אפשרויות תשלום והסדר מועדי תשלום אחרים יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של חברת אינווייז בע"מ.

לשם הזמנת השירותים הנבחרים, על הלקוח למסור לחברת אינווייז בע"מ את פרטי הזיהוי שלהלן:

 • שם הלקוח.
 • מס' זיהוי הלקוח – ת.ז/ ח.פ/ ע.מ.
 • כתובת דוא"ל עדכנית ותקפה של הלקוח.
 • כתובת למשלוח דואר של הלקוח.
 • מספרי טלפון (נייד ונייח) זמינים של הלקוח.

פרטים אלה יישמרו במאגרי החברה או בשרתים מאובטחים של ספקי החברה. בתהליך ההרשמה נדרש הלקוח להזין פרטי שם משתמש וסיסמה לצורך כניסה למערכת וביצוע פעולות שונות. החברה ממליצה לשמור פרטים אלה ולהחליף את הסיסמה באופן תדיר.

 1. הגבלות שירות

החברה מציעה, בין השאר, הטבה הכוללת אפשרות של חשבון ללא תשלום, שאינו מוגבל בזמן. בחשבון זה ניתן להעלות רשימות תפוצה ולדוור לעד 500 אנשי קשר, אליהם ניתן לדוור עד 6 פעמים בחודש קלנדרי. חשבון זה מוגבל באחסון של עד 100MB, לא ניתן לצרף בו מסמכים לדיוורים ואין אפשרות לייצר קמפיינים אוטומטיים.
הטבת חשבון החינם מותנית באישור הלקוח קבלת דיוורים שיווקיים מחברת inwise אשר ניתן לבטל קבלתם בכל עת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי חשבון החינם, את מספר ימי השימוש בו, ולהחליט על סיום תקופת שירות החינם – מוקדם מהצפוי.

 1. נפחים ותעבורה

נפח התעבורה המסופק עבור לקוח במערכת מוגבל ל-100Mb לכל משתמש קצה. עם זאת, שומרת החברה את הזכות לעצמה לאפשר ללקוח חריגה למגבלה זו, לגבות תשלום בגינה על פי אותם תנאי תשלום ומחירון או תנאים טובים יותר, ולשנותה בהתאם להחלטתה במקרה הצורך.

 1. מדיניות ותנאי תשלום
 • תשלומים בגין שירותים חודשיים מתחדשים של החברה:

תשלום בגין שירותים חודשיים מתחדשים, יבוצע בחודש הקודם לחודש השירות, מראש, בעבור החודש הקלנדרי שאחריו. מרגע שבוצע התשלום בגין החודש העוקב, מהווה הדבר את הזמנת השירות לאותו החודש. כל ביטול של הלקוח, יחול רק החל מהחודש שלאחר החודש ששולם. לפיכך, לא יבוצעו החזרי תשלומים חודשיים מתחדשים, או חיוב יחסי או חלקי.

חשבונית מס או חשבונית עסקה יישלחו בדואר או במייל בתחילת כל חודש קלנדרי, או עד 14 ימי עסקים מרגע התשלום בפועל ע"פ חוק, בהתאם לפרטי הלקוח שנמסרו בעת ההרשמה או הגבייה עצמה.

תשלום באמצעות הפקדה, העברה בנקאית והמחאות ייחשבו לתשלום בפועל, רק לאחר פרעונם המלא ואישור הבנק.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במחירי החבילות מעת לעת עבור כל השירותים, אך מחירים עבור תקופה ששולמה מראש מובטחים ללקוח עד לסיומה, אלא אם שונתה החקיקה או במקרה בו השתנו התנאים הכלכליים באופן קיצוני אשר אינו מאפשר עמידה של הספק בתנאים אלה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור ללא כל התראה מראש חשבון לקוח שלה אשר לא ביצע הסדר תשלום כנדרש. כמו כן, רשאית החברה לסגור או להשהות חשבון אשר לא ניתן היה לה לגבות את התשלום עבורו (כגון כרטיס אשראי שגוי, תום תוקף כרטיס אשראי, המחאה ללא כיסוי) עד לבירור והסדר תשלום במלואו.

 • תשלומים עבור שירותים חד פעמיים: תשלום עבור שירות חד פעמי (כגון עיצוב וכו'), יבוצע מראש.
 • תשלומים עבור תקופות אחרות: תשלום עבור "בנק דיוורים" שתוקפו מספר שנים, יבוצע באופן חד פעמי, עד שהלקוח יסיים לצרוך את כל כמות הדיוורים שרכש או עד סיום תקופת מועד "בנק הדיוורים", המוקדם מבין השניים.

המחירים המוצגים בכל החבילות והתוספות אינם כוללים מע"מ ע"פ חוק.

 • מועדי התשלום:

התשלום הינו תשלום חודשי שהוגדר מראש לחבילה המבוקשת, וייגבה בצורה אוטומטית באמצעות פרטי כרטיס אשראי, הוראת הקבע, העברה הבנקאית או פרעון ההמחאות – שהועברו לחברה, עד לבקשה להפסקת השירות, שאז תבוצע גבייה חלקית של התשלום, עד ליום ביטול השירות.

אי קבלת בקשה בכתב או בדוא"ל להפסקת השירות תיחשב כהסכמה לחידוש אוטומטי של החיוב בחודש הבא.

VIII. מאגרי מידע

באחריות הלקוח לבצע בדיקות, רישומים מתאימים ולבצע את התשלומים הנדרשים של מאגרי המידע. החברה איננה אחראית על רישום מאגרי הלקוח או על כל פעולה אחרת בהם מלבד מתן כלי לניהולם ולשליחת מסרים על בסיס הנתונים והרשומות שבהם.

IX. עדכוני גירסאות וביצוע עבודות תחזוקה במערכת החברה:

 1. עדכוני גירסה במערכת החברה:

המערכת מציעה מגוון רחב של כלים למשתמשים וללקוחותיה כפי שהם נכון לאותו רגע ("As-Is"). עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לעדכן ולהוסיף כלים למערכת כפי שהיא רואה לנכון. כמובן שהחברה תעשה מאמצים לעדכן ולהוסיף את הכלים שלקוחותיה מציעים או מבקשים על מנת להשביע רצונם ורצון שאר הלקוחות.

החברה רשאית לשנות את המבנה ו/או הצורה של ממשק המשתמש/ אתר החברה בכל עת על-פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי להודיע על כך ללקוח מראש. במידה ויבוצעו שינויים מסוג זה לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה או הקשור אליו.

במערכת מותקנים עורכי תוכן שונים לצורך עריכת התבניות/הודעות/דפי נחיתה לקראת שימושם. עורכי תוכן אלו אינם פרי יצירתה של החברה ואין היא אחראית על תקינות העורכים, אמינותם ותפקודם. החברה רשאית לבחון עורכי תוכן שונים ולהחליפם בהתאם להחלטתה ולשיקול דעתה המקצועי הבלעדי.

 1. ביצוע עבודות תחזוקה במערכת החברה:

החברה תשבית מעת לעת את המערכת לצרכי תחזוקה שוטפת ועדכוני גרסה, לפרקי זמן של עד 24 שעות. למען הסר ספק, בעת השבתת המערכת לא ניתן יהיה לעשות שימוש בשירותים החברה הנבחרים ו/או להרשם למערכת. החברה מתחייבת להודיע ללקוח על פעולת תחזוקה מתוכננת במערכת לפחות 7 ימים מראש.

במקרים של השבתת המערכת כתוצאה מכוח עליון, או בכל המקרים שאינם תלויים בחברת אינווייז בע"מ, תפעל החברה כמיטב יכולתה להשבת פעילות המערכת התקינה במהירות האפשרית.

X. ביטול והחזרים

 1. מדיניות ביטול מצד החברה:

החברה שומרת על זכותה לבטל את שירותיה ללקוח בכל עת בשל אי קיום סעיף מסעיפי הסכם זה. במקרה כזה הרי שלא יבוצע כל החזר כספי מלא או חלקי ללקוח והלקוח ישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם לחברה כתוצאה מהפרה של מדיניות החברה.

לחברה שמורה הזכות למחוק לצמיתות את נתוני הלקוח, ללא אפשרות שחזור, בעת ביטול מצד החברה. החברה תעשה מאמצים סבירים ליצור קשר עם הלקוח באמצעות הדואר האלקטרוני לפני נטילת כל פעולה למחיקת נתוני הלקוח כאמור.

 1. מדיניות ביטול מצד הלקוח:

באשר לשירותי החברה אשר בתשלום:

עבור תשלום מראש (Pre Paid) כנגד רכישת כרטיסיות דיוורים, חבילת SMS ו/או עיצובים מותאמי לקוח – אין החזר תשלום במקרה של ביטול עסקה משום סיבה.

עבור תשלום חודשי, ניתן לבצע ביטול עסקה בכתב, תוך ציון מפורש כי ידוע ללקוח שסגירת החשבון משמעותה מחיקת כל המידע הקיים במערכת, ללא אפשרות שחזור. ניתן לבצע ביטול עסקה בהודעה של 7 ימי עבודה מראש בכתב או בדוא"ל בכפוף לקבלת אישור מהחברה. מועד הביטול יהיה עם אישור החברה על קבלת הבקשה. בכל מקרה לא תתבצע החזרת תשלום.

ההתקשרות בין הלקוח לחברה הינה על בסיס עסקי (B2B) ולפיכך חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 אינו חל על ההתקשרות בין הצדדים לרבות לעניין זכות הביטול ו/או חידוש ההתקשרות.

באשר לכלל שירותי החברה (שירותי החינם והשירותים אשר בתשלום):

לחברה שמורה הזכות למחוק לצמיתות את נתוני הלקוח, ללא אפשרות שחזור, בעת ביטול מצד הלקוח. במקרה זה, אין החברה מתחייבת כי תעשה מאמצים סבירים ליצור קשר עם הלקוח באמצעות הדואר האלקטרוני לפני נטילת כל פעולה למחיקת נתוני הלקוח כאמור.

 1. אופן ביטול:

ביטול הזמנת השירותים יעשה על ידי הלקוח בכתב על-ידי שליחת דוא"ל לכתובת [email protected]. על החברה לאשר בתוך חמישה ימי עסקים, כי הבקשה לביטול התקבלה וטופלה או נדחתה. תאריך הביטול ייחשב לפי יום קבלת הודעת הביטול בפועל אצל החברה.

 1. ביטול חלקי

במקרה שהוראה מהוראות תנאי שימוש אלו, תיקבע על ידי בורר/ת, בית משפט או ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית מוסמכת אחר ("הערכאה המשפטית") כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה ו/או בלתי ניתנת לאכיפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלו ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית והוראה זו תוגבל או תבוטל למידה המינימלית הנדרשת על מנת שיתר הסכם זה יישאר בתוקף מלא ואכיף.

XI. הסרת אחריות

 1. אחריות החברה למידע

החברה עושה מאמצים רבים להגנה ושמירה על פרטי המאגרים הנשמרים בשרתיה, ועם זאת אין היא אחראית למידע שנגנב, נמחק או שובש עקב חדירה למאגרים, פריצה זדונית או קריסת מערכת לא צפויה. באחריות הלקוח לבצע את שמירת הנתונים, ליצור העתקים ולגבות באופן עצמאי את הנתונים שהוא מזין למערכת. החברה מבצעת גיבויים מידי יום אך אינה אחראית על אופן ביצועם, תקינותם ושחזורם במקרה של אובדן מידע, ובכל מקרה במידה ויוסכם לבצע שחזור כזה, הוצאות השחזור יושבו לחברה על ידי הלקוח, ויחושבו לפי שעות העבודה שהושקעו בכך ולפי תעריף החברה לשעת עבודה.

 1. אחריות החברה, שימוש בשם משתמש וסיסמה

הלקוח אחראי לאבטחת החשבון שלו, סיסמאותיו וקבציו. החברה תקבל את הנחיותיו של כל אדם אשר יטען כי הוא מוסמך לערוך שינויים בחשבון הלקוח, כל עוד אותו אדם יציג את שם המשתמש והסיסמה של הלקוח באופן מקוון, באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון, או באמצעות שירות צד שלישי באמצעותו יש לו גישה למערכת, אם בכלל. החברה לא תהא אחראית לפעולות של כל אדם אשר יעשה שימוש לרעה או יגנוב את רשימות אנשי הקשר או נכסים אחרים של הלקוח באמצעות שימוש בשם המשתמש והסיסמה של הלקוח.

 1. אחריות החברה לנזקי הלקוח

במידה המירבית המותרת על פי הדין החל, בשום נסיבות שהן ועל פי כל כל דין אחר, החברה, ספקי השירות שלה, שותפיה העסקיים, ספקי המידע שלה, ספקי החשבונות, בעלי רישיון, נושאי המשרה, הדירקטורים, עובדים, מפיצים או סוכנים (יכונו להלן בסעיף זה "החברה", לא ישאו בכל אחריות כלפי הלקוח או כל אדם אחר לכל נזק כספי, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד, נלווה, תוצאתי, או נזק בשל הסתמכות, אף אם החברה קיבלה התראה על האפשרות של נזקים אלה, או בגין כל תביעה על ידי כל צד אחר. מבלי לפגוע באמור לעיל, במידה וייקבע בפס"ד חלוט כי החברה תחוב בנזקים כאמור כלפי הלקוח מכל סיבה שהיא, וללא קשר לסוג התביעה [בין אם חוזית, נזיקית (כולל רשלנות), אחריות מוצר או אחרת], אחריות החברה כלפי הלקוח בקשר עם תביעה כאמור הנובעת מהסכם זה תהא מוגבלת לתביעות שהוגשו לא יאוחר מ-12 חודשים מיום שעילת התביעה קמה והיא מוגבלת לסכום ששילם הלקוח בעבור המערכת בשנים עשר (12) החודשים שלפני קרות עילת התביעה, בניכוי כל הפיצויים האחרים ששולמו ללקוח על ידי החברה במהלך אותם 12 חודשים.

 1. אחריות החברה במקרה "כח עליון"

אינווייז בע"מ, עובדיה וכל הבאים מטעמה לא ישאו בכל אחריות לפעילות או העדר פעילות ונזקים שנבעו מנסיבות שמעבר לשליטתם, ובכלל זאת כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות בסדר הציבורי, מעשה או מחדל של ספק תקשורת ו/או אינטרנט או מגבלות שהוטלו ע"י על ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים או עילות אחרות שאינן בשליטת אינווייז בע"מ, עובדיה וכל הבאים מטעמה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הלקוח מתחייב כי עובדיו, שלוחיו, מועסקיו וכל אדם או גוף הקשורים עמו או הבאים מטעמו או שיעסקו בביצוע השירות או בכל הקשור והנובע ממנו, אם יהיו כאלה, יקבלו על עצמם באופן ישיר את מלוא ההתחייבויות נשוא כתב תנאי שירות זה.

XII. שיפוי בגין הפרת הסכם ובגין נזקים

הלקוח מתחייב בזאת לשפות את החברה בשל כל נזק, הפסד, התחייבות, או הוצאה (כולל אך לא רק הוצאות משפטיות) בקשר עם כל תביעה או דרישה הנובעת מהפרה לכאורה של הסכם זה, הנובעת מתוכן או תוצאות של הודעות דוא"ל שהופצו על ידו באמצעות המערכת, או הנובעת בכל דרך אחרת הקשורה לשימוש שלו במערכת. בנוסף, הלקוח מאשר ומסכים כי לחברה יש הזכות לדרוש פיצוי בגין כל נזק שייגרם לה בגין שימוש של הלקוח או מי מטעמו במערכת למטרות בלתי חוקיות, באופן בלתי חוקי, ו/או באופן שאינו מתיישב עם הסכם זה, וכי פיצוי זה יתייחס לנזק מכל סוג, לרבות ישיר, עקיף, מיוחד, נלווה, תוצאתי או הנובע בשל הסתמכות על הסכם זה, קיומו או תנאיו.

השימוש במערכת וכל הסתמכות של הלקוח על המערכת, על קיומה, תקינותה ומרכיביה, כולל כל פעולה שננקטה על ידי הלקוח בשל השימוש במערכת או הסתמכות כאמור, הינו על אחריות הלקוח בלבד. החברה אינה מתחייבת כי המערכת תהיה ללא תקלות או שגיאות, וכן, אין היא נותנת כל התחייבויות באשר לתוצאות שניתן להשיג מהשימוש במערכת. המערכת מסופקת "AS IS" והחברה מתנערת מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות לגבי סחירות, התאמה למטרה מסוימת או לביצועים מסוימים של המערכת. הסעד היחיד והבלעדי ללקוח בגין כשל של המערכת כאמור יהא התחייבות החברה להפעלת מאמצים סבירים כדי להתאים את המערכת או לתקן את המערכת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

XIII. יישוב סכסוכים

כל סכסוך בין החברה והלקוח יתברר במסגרת בוררות, על ידי בורר/ת מטעם לשכת עורכי הדין. סמכות הדיון המקומית בהעדר בוררות תהא נתונה לבית המשפט בפתח תקווה. הוראות סעיף זה ישרדו את סיומו של הסכם זה.

XIV. מידע נוסף

אם יש לך שאלות בקשר עם תנאי השירות המפורטים לעיל, נא צור קשר עם חברת אינווייז בדוא"ל [email protected].

Copyright ©2013, Inwise, LTD. All Rights Reserved.